Markanvisningstävlingen som verktyg i strategisk utveckling: Del 3. Resultat, erfarenheter och slutsatser
Report, 2023

Denna sammanfattande rapport är ett resultat av FoU-projektet Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag, som finansieras genom anslag från CMB, Centrum för Management i Byggsektorn. Rapporten redovisar erfarenheter från tre markanvisningstävlingar i Kinna, Mellbystrand och Varberg. Markanvisningstävlingen behandlas i rapporten utifrån tre perspektiv: 1) Kommunen som efterfrågar nya bostäder, 2) Byggaktören som vill genom tävlingsvinst bli anvisad mark till sitt byggprojekt, 3) Arkitektkontoret som har i uppdrag att gestalta lösningar på tävlingsuppgiften och hoppar på uppdrag vid vinst. Resultatet presentera i tio avsnitt som behandlar kommunernas markanvis-ningspolicy, tävlingsprocessen och affärsmodeller.

tävlingsförslag

affärsmodell

bedömning

policy

Markanvisningstävling

vinnare

Author

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Halmstad University

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

Rapport ACE / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers tekniska högskola: Rapport ACE: 2023:4

Publisher

Chalmers

More information

Latest update

4/3/2024 2