Kan vi tävla fram den gröna omställningen?
Other, 2023

Hur kan man använda tävlingar som verktyg i strategisk utveckling - för att skapa nödvändiga gröna affärsmodeller som leder till konkreta cirkulära designförslag? 

I ett cmb-finansierat forskningsprojekt har Magnus Rönn och Christian Koch undersökt hur markanvisnings-tävlingen kan vara ett verktyg för det hållbara samhällsbyggandet. FoU-projektet Tävlingar som verktyg i strategisk utveckling från gröna affärsmodeller till konkreta cirkulära designförslag finansieras genom anslag från cmb. I centrum för forskningsintresset är markanvisningstävlingen som verktyg för ett hållbart samhällsbyggande. Tävlingen styrs lokalt och innehåller tre nyckelaktörer:

1. Kommunen som tävlingsarrangör, markägare och planmyndighet,

2. Designteam uppbyggda av projektutvecklare, byggföretag och konsultkontor som tar fram lösningar på tävlingsuppgiften samt,

3. Juryer som utvärderar förslagen och utser vinnare. Byggherren får tillgång till byggbar mark genom markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal som reglerar markpris och genomförande av vinnande tävlingsförslag.

Bifogad PDF ligger till grund för presentation på seminariet 2023-11-09 hos cmb, Studion på A Working Lab, Sven Hultins gata 5, Chalmers, Göteborg.

Markanvisningstävling

kommun som tävlingsarrangör

designteam

Creator

Magnus Rönn

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Christian Koch

Halmstad University

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Architecture

More information

Latest update

11/12/2023