Individuell mätning och debitering i flerbostadshus – Kravspecifikation för förfrågningsunderlag
Report, 2009

Individuell mätning och debitering (IMD) är en fråga som kommer allt mer i fokus, främst som ett resultat av ökade satsningar på energieffektivisering. Flera bostadsföretag har påbörjat försök med, eller står i begrepp att påbörja utbyggnad av system för, IMD. Intresset för öppna lösningar som skiljer på mätare och sensorer, lokal insamling i lägenhet eller trapphus, central insamlingsenhet och övergången till fastighetssystem mm ökar. I denna rapport beskrivs en kravspecifikation för sådana öppna lösningar vilken ska användas som underlag till ett förfrågningsunderlag.

debitering

energieffektivisering

mätning

Author

Lennart Jagemar

Chalmers Energy Centre (CEC)

Mats Olsson

Subject Categories

Civil Engineering

Other Environmental Engineering

More information

Created

10/7/2017