Slutrapport för projektet: Mätning och analys av fordonsrörelser bland potentiella tidiga köpare av elfordon
Report, 2014

För att förhindra fortsatta klimatförändringar är det nödvändigt att reducera utsläppen av klimatpåverkande gaser främst koldioxid. Sverige har antagit en målsättning att uppnå en fossiloberoende fordonsflotta 2030. En möjlighet att reducera utsläppen är elektrifiering av fordonsparken. Rena elbilar är dock förhållandevis dyra och har i dagsläget i de flesta fall en mycket begränsad räckvidd. Få elbilar har sålts till privatpersoner. Potentiella tidiga köpare skulle kunna vara bilpendlande tvåbilshushåll. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram ett dataunderlag för och analysera möjligheterna att ersätta en av bilarna i pendlande tvåbilshushåll med en elbil. Detta har skett genom att GPS-utrustning har varit installerade under ca 2 månader i båda bilarna till utvalda tvåbilshushåll i Göteborgsregionen. Projektet har nu bra data för rörelsemönstren (tid, position och hastighet) för bilarna i ca 65 tvåbilshushåll.

bilrörelser

GPS

hushåll

Author

Sten Karlsson

Chalmers, Energy and Environment, Physical Resource Theory

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Transport

Building Futures (2010-2018)

Energy

Subject Categories

Transport Systems and Logistics

Vehicle Engineering

Energy Systems

More information

Created

10/7/2017