Hinder och drivkrafter for BIM i medelstora entreprenadföretag
Report, 2016

Under senare år har det inom samhällsbyggnadssektorn förts en diskussion om att BIM (byggnadsinformationsmodellering) kan utveckla och effektivisera sektorn, genom att t ex. beställare börjar ställa krav på BIM som en del av projektleveransen. Idag använder de större entreprenadföretagen BIM i varierande omfattning under byggprocessen, men hur BIM- användningen ser ut bland medelstora entreprenadföretag är mindre känt. Mot denna bakgrund är syftet med projektet att undersöka vilka hinder och drivkrafter för BIM-användningen som medelstora entreprenadföretag upplever, samt förekomst och omfattning av BIM-användningen i dessa företag. Projektets övergripande mål är att visa på hur upplevda hinder för BIM- användningen kan överbryggas för öka företagens beredskap inför framtida beställarkrav på BIM. Data har samlats in via djupintervjuer och två enkätstudier för att bl a kartlägga omfattningen av BIM-användningen. Genom enkätstudierna har det var möjligt att få en tydlig bild av vad BIM används till, samt rangordningen på de upplevda hindren och drivkrafterna. Första enkätstudien, ”företagsenkäten”, riktades mot företagens ledning. Av de 32 företag som besvarade enkäten uppger 57 procent att de har varit involverade i något projekt där BIM/3D- modeller har använts i något skede. Det absolut vanligaste användningsområdet är visualisering och kollisionskontroller. Det största upplevda hindret var avsaknaden av beställarkrav på BIM, samt att samarbetspartners inte använder BIM. Bland de företag som hade erfarenhet av BIM upplevdes höga investeringar i hård- och mjukvara som det största hindret. Den klart starkaste drivkraften för att använda BIM är att företagen upplever att de kan hänga med i den tekniska utvecklingen, medan man inte lika starkt upplevde att BIM är en strategiskt viktig fråga. Den andra enkätstudien riktades mot företagens tjänstemän och besvarades av 194 personer. Av dessa hade 35 procent medverkat i projekt där BIM användes i något skede, 35 procent kände till BIM men hade inte medverkat i något projekt där BIM hade använts, medan 30 procent uppgav att de inte hade någon kännedom om BIM. Användningen av BIM för visualisering upplevdes som den främsta nyttan och var även det vanligaste användningsområdet. I likhet med företagsledningen ansåg tjänstemännen att BIM hjälpte företaget att hänga med i den tekniska utvecklingen, samt att BIM kan ge företaget en ökad konkurrenskraft. Avsaknaden av beställarkrav på BIM och höga investeringar i hård- och mjukvara upplevdes som de största hindren. Den omedelbara slutsatsen är att de största upplevda hindren ligger utanför de medelstora entreprenadföretagens kontroll och diskussionen om kommande beställarkrav på BIM har inte satt något större avtryck i företagens verksamhet. Vidare är det värt att notera att 30 procent av respondenterna i enkäten till tjänstemän uppger att de inte har någon kännedom om BIM. Men det finns starka skäl att anta att kännedomen om BIM kommer att öka i och med BIM ingår i utbildningen av ingenjörer på landets högskolor och universitet. Vidare är respondenterna väl medvetna om att det krävs förändring och utveckling av arbetssätt, upphandlingsformer, samt samarbetsformer med partners för att bättre utnyttja möjligheterna med BIM. Men detta är lite motsägelsefullt eftersom man samtidigt håller med i påståendet: ”Jag använder gärna BIM mer om det anpassas till vårt arbetssätt”. En annan slutsats är att icke-användarföretagen väntar på att någon annan skall kräva att de använder BIM, medan företagen som har använt BIM gör det för att de ser fördelar i sin egen verksamhet. Det är även värt att notera att icke-användarna av BIM i enkäten till tjänstemännen har i grunden en positiv inställning till BIM och dess olika användningsområden. När det gäller aktiviteter som företagen själva kan initiera och i synnerhet de företag som redan är involverade i projekt där BIM används, är att börja göra modellerna mera tillgängliga även i produktionsskedet. Slutligen, vad som både användar- och icke användarföretag skall dra nytta är att utnyttja de kunskaper nyutexaminerade byggnadsingenjörer har om BIM. Dessa nyutbildade byggnadsingenjörer kan få både formella och informella roller som BIM-facilitatorer.

use

BIM

adoption

medium sized contractors.

implementation

Author

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Anders Isaksson

Chalmers, Technology Management and Economics, Innovation and R&D Management

Martin Lennartsson

School of engineering Jönköping university

Henrik Linderoth

School of engineering Jönköping university

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Civil Engineering

Publisher

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

More information

Latest update

2/18/2020