Att vara byggherre
Book, 2019

Byggherrerollen handlar om så mycket mer än byggande. Byggherren har en nyckelroll för utvecklingen av ett hållbart samhällsbyggande ur alla dess aspekter. Det är byggherren som har det yttersta ansvaret för att kraven från brukare, ägare och samhället uppfylls. I projektetens tidiga skeden skapar byggherren utifrån intressentkraven förutsättningar för byggprocessen, den långsiktiga förvaltningen och användningen av byggnadsverket. Byggherren väljer ut vilka aktörer som ska medverka och avgör villkoren för byggprocessen så att resultatet blir ett funktionellt, hållbart och väl gestaltat byggnadsverk, på rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Hög effektivitet i samhällsbyggnadssektorn ger landet tillväxt och välfärd medan ineffektivitet drabbar all verksamhet och alla medborgare i form av störningar, produktionsbortfall, otrivsel och onödigt höga kostnader. Därför handlar byggherrerollen om så mycket mer än byggande.

Den här boken beskriver byggherrerollen ur ett helhetsperspektiv och har till syfte att öka kunskapen om byggherrens ansvar och arbetsuppgifter. Boken vänder sig inte enbart till byggherrar utan kan läsas med behållning av alla som verkar inom samhällsbyggnadssektorn då de flesta har en relation till byggherren, direkt eller indirekt. En djupare kunskap om byggherrens förutsättningar och utmaningar skapar ökade möjligheter för ett värdeskapande samhällsbyggande.

Med denna bok vill författarna ge en grundläggande kunskap om byggherrerollen, dess villkor, funktion, betydelse och möjliga utveckling. Innehållet är i huvudsak strukturerat med hänsyn till byggprocessens förlopp och skeden. Detta är ingen normativ handbok utan innehåller redovisningar utifrån teoretisk och erfarenhetsbaserad kunskap kombinerade med olika exempel som illustrerar de förhållanden som beskrivs. Boken skildrar gängse tillvägagångssätt att initiera, driva och styra byggprojekt men också nya tankegångar och metoder.

Författarna gör inte anspråk på att ge en fullständig bild av alla de olika aspekter som finns på byggherrerollen. Istället är ambitionen att ge en redovisning av byggherrerollens omfattning och funktion med avseende på byggande i allmänhet. De särskilda villkor som råder för anläggningsarbeten berörs vad gäller främst vägar och järnvägar.

Boken vänder sig till professionella byggherrar och studerande. Men den kan även i valda delar ha sitt intresse för privata byggherrar som genomför enstaka byggprojekt. Även andra grupper som inte själva är byggherrar men som har intresse av samhällsbyggande bör kunna få en översikt över de frågor som behandlas av en byggherre.

Författarna tackar alla dem som beredvilligt ställt upp på intervjuer och i diskussioner delgett oss sina erfarenheter av vad det innebär att vara byggherre, lämnat exempel och generöst låtit oss ta del av spännande projekt. Ett särskilt tack riktas till den tidigare utgåvans medförfattare Stefan Sandsten. Trevlig läsning!

planering

kommunikation

intressenter

tidiga skeden

samverkan

upphandling

beställare

verksamhetslokaler

digitalisering

byggherrerollen

Author

Nina Ryd

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Sven Fristedt

Chalmers

Driving Forces

Sustainable development

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

978-91-7333-982-7

Publisher

AB Svensk Byggtjänst

More information

Latest update

7/2/2020 1