Oseglade vatten? — då behövs expeditioner!
Book chapter, 2019

De komplexa utmaningar som vi står mitt i ställer krav på genomgripande systemförändringar. Det gäller ekologiska, sociala eller ekonomiska utmaningar och ofta är det en kombination av dessa. Insikten om behovet av en genomgripande förändring har formulerats på global nivå i FN:s Agenda 2030, med sina 17 hållbarhetsmål, och insikten blir inte minst påtaglig på lokal nivå.

 Det är också på den lokala nivån våra liv utspelar sig och komplexiteten finns. Exemplen som årligen visas upp i FN’s årliga rapportering från medlemsländernas arbete med Agenda 2030 är nästan uteslutande från den lokala nivån. Föga förvånande pekar både FN och den svenska Agenda 2030-delagationen på den lokala och regionala nivån som speciellt viktig!

 Det är hela system som behöver förändras om vi ska klara klimatutmaningen, sociala orättvisor och garantera hälsa i framtiden. Det är till exempel en väsentlig skillnad på att minska utsläppen av växthusgaser med 5-20 % jämfört med att minska dem med 80-100 %. Upp till ca 20 % kan vi klara inom till exempel rådande energi- och transportsystem genom bland annat effektiviseringsåtgärder, men 80 % reduktion kräver att rådande energi- och transportsystem ersätts med nya.

 Insikten om att dagens system och trender är en stor del av problemet och insikten om att dagens system (t ex energi- och transportsystem) har många inlåsningsmekanismer i rådande kunskaps-, teknik-, marknads-, policy-, och normstrukturer, leder till insikten att det inte är lätt för nya idéer att bryta sig in och förändra annat än på marginalen. Organisationer sitter ofta fast i dagens planerings- och arbetsrutiner, affärsmodeller och uppföljningssystem.

 Då varje enskild aktör inte förmår att skapa systemförändringen på egen hand kräver omställningen dessutom ofta samverkan med aktörer som vi kanske inte är vana att arbeta med. Vems angelägenhet är det att samla relevanta aktörer runt en fråga som ligger i mellanrummet mellan olika aktörer?

 Många organisationer upplever en ökande spänning mellan behovet av att förändra och svårigheten att verkligen ta sig an utmaningen. Det upplevs både riskfyllt och svårt att bryta invanda mönster och de åtgärder man vågar sig på upplevs alltför marginella i förhållande till utmaningarna.

 En möjlig väg ur detta dilemma kan vara att skapa ett rum där det anses okej att prova och samverka på nya sätt. Ett rum där öppenhet, nyfikenhet, tillit och en tydlig process ökar förmågan att samverka, prova, utforska och lära. En expedition.

innovation

Hållbarhet

Author

John Holmberg

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Innovation och Stadsutveckling

65-76
978-91-89049-08-6 (ISBN)

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Subject Categories

Other Environmental Engineering

More information

Latest update

2/22/2022