Fick du det du beställde? Metodverktyg för lokalutvärdering
Book, 2008

Hur vet jag att lokalerna blev bättre efter en ombyggnad än före? Vilken metod passar för utvärdering av olika lokaler? Vilken information behöver jag samla in för att få svar på mina frågor? Vad behöver jag tänka på när jag planerar och ska beställa en utvärdering? Syftet med en utvärdering är vanligen att klargöra om en insats haft någon effekt. Ofta vill man också veta hur stor effekten varit. I denna skrift presenteras ett smörgåsbord av utvärderingsmetoder och dess för- och nackdelar. Här ges den som ansvarar för en utvärdering en djupare förståelse för hur man planerar, genomför och använder lokalrelaterade kvalitets- och resultatmått. Samtidigt betonas vikten av ett kritiskt förhållningssätt till utvärderingens och mätandets logik, metod och användning. Projektet har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstingens FoU-fond för fastighetsfrågor. Skriften vänder sig till dem som ska planera och besluta om utvärdering och uppföljning, som ska tolka utvärderingar eller som behöver öka sin kunskap om hur lokalerna i den egna verksamheten fungerar. Det kan vara fastighetschefer, strategiska beslutsfattare och lokalförsörjare.

granskning av utvärderingsresultat

skollokaler

utvärdering

lokalplanering

Author

Nina Ryd

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Civil Engineering

ISBN

978-91-7164-401-5

More information

Created

10/7/2017