Samband mellan befolkningens avstånd till service och inslaget av grönytor i staden
Report, 1998

GIS grönstruktur tillgänglighet avstånd städer grönytor

Author

Mats Reneland

Department of Urban Design and Planning

Subject Categories

Civil Engineering

Rapport - Stads- och trafikplanering, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola: 3

More information

Created

10/6/2017