Knowledge integration in hospital projects - how to construct hospitals for future health care needs?
Research Project, 2019 – 2021

I ett samarbete mellan NCC, KTH, Chalmers och Uppsala universitet syftar studien till att effektivisera kunskapsintegration och erfarenhetsåterföring i sjukhusprojekt.  Sveriges landsting, fastighetsförvaltare och entreprenörer genomför nu ett stort antal byggprojekt för att bygga framtidens sjukhus. Till skillnad från den första sjukhusvågen då kunnande kring vårdbyggnation var en centraliserad statlig angelägenhet, är kunskapen nu decentraliserad i ett flertal organisationer. Detta skapar stora utmaningar i att genomföra kostnadseffektiva projekt inom ett nationellt system av sjukhus. En grundläggande fråga är hur man bäst ska integrera den kunskap som krävs från ett flertal olika aktörer såsom byggentreprenörer, beställare, brukare, fastighetsförvaltning och olika tekniska discipliner, samt hantera erfarenhetsåterföring mellan projekt och till de enskilda organisationerna. Partnering tillämpas i majoriteten av dessa projekt men arbetssättet är samtidigt utmanande. Med fokus på sjukhusprojekt som genomförs i partnering inbegriper studien en kartläggning av vilken typ av kunskap som finns hos vilken aktör, hur den används och överförs samt hur kunskap kan utvecklas inom och över organisationsgränserna. De främsta mottagarna av studiens resultat är entreprenörer, installatörsföretag och byggherrar med beställarfunktion inom sjuk- och hälsovården. Målet är att effektivisera kunskapsintegration och erfarenhetsåterföring, och därigenom minska osäkerheten mellan projektaktörerna.

Participants

Viktoria Sundquist (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Construction Management

Collaborations

NCC Building Sweden

Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Uppsala University

Uppsala, Sweden

Funding

Development Fund of the Swedish Construction Industry (SBUF)

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Centre for Management of the Built Environment (CMB)

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Health Engineering

Areas of Advance

Publications

2020

Value creation of a hospital in use

Other conference contribution

More information

Latest update

2021-03-24