Kunskapsintegration i sjukhusprojekt - hur ska framtidens sjukhus byggas?
Forskningsprojekt , 2019 – 2021

I ett samarbete mellan NCC, KTH, Chalmers och Uppsala universitet syftar studien till att effektivisera kunskapsintegration och erfarenhetsåterföring i sjukhusprojekt.  Sveriges landsting, fastighetsförvaltare och entreprenörer genomför nu ett stort antal byggprojekt för att bygga framtidens sjukhus. Till skillnad från den första sjukhusvågen då kunnande kring vårdbyggnation var en centraliserad statlig angelägenhet, är kunskapen nu decentraliserad i ett flertal organisationer. Detta skapar stora utmaningar i att genomföra kostnadseffektiva projekt inom ett nationellt system av sjukhus. En grundläggande fråga är hur man bäst ska integrera den kunskap som krävs från ett flertal olika aktörer såsom byggentreprenörer, beställare, brukare, fastighetsförvaltning och olika tekniska discipliner, samt hantera erfarenhetsåterföring mellan projekt och till de enskilda organisationerna. Partnering tillämpas i majoriteten av dessa projekt men arbetssättet är samtidigt utmanande. Med fokus på sjukhusprojekt som genomförs i partnering inbegriper studien en kartläggning av vilken typ av kunskap som finns hos vilken aktör, hur den används och överförs samt hur kunskap kan utvecklas inom och över organisationsgränserna. De främsta mottagarna av studiens resultat är entreprenörer, installatörsföretag och byggherrar med beställarfunktion inom sjuk- och hälsovården. Målet är att effektivisera kunskapsintegration och erfarenhetsåterföring, och därigenom minska osäkerheten mellan projektaktörerna.

Deltagare

Viktoria Sundquist (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

NCC Building Sweden

Sweden

Uppsala universitet

Uppsala, Sweden

Finansiering

Centrum för management i byggsektorn (CMB)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Publikationer

2020

Value creation of a hospital in use

Övrigt konferensbidrag

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-24