Chemical imaging analysis of skin permeation of sensitizing and toxic metals
Research Project, 2020 – 2021

Varje dag exponeras vår hud för många olika metaller i kontakt med allt från verktyg, bruksföremål och elektronik till kosmetiska produkter. Exponering för metalljoner kan orsaka kontaktallergi och kan även ge långsiktiga hälsoeffekter såsom ökad cancerrisk. Inom arbetshälsa, sjukvård och lagstiftning är det därför av stort intresse att kunna följa vart metaller och kemikalier hamnar i huden, hur stort upptaget är och hur celler i huden påverkas. Det finns idag ingen metod för att direkt följa och kvantifiera upptag och distribution i huden av kemikalier och metaller. Det finns därmed inte heller hygieniska gränsvärden som reglerar hudexponering. Det är vidare inte känt i vilken grad toxiska och allergiframkallande ämnen som metalljoner penetrerar ner i huden och hur det påverkar cellerna på plats. Vi vill undersöka om olika metalljoner tar sig olika långt ner i hudens lager, och hur samtidig exponering av flera metaller påverkar upptag och penetration ner i huden. Om upptaget för olika metaller skiljer sig åt kan det ge information om hur gränsvärden för hudexponering skulle kunna utformas för olika metaller. Det kan även vara så att samtidig exponering för metaller på huden ger så kallade cocktaileffekter, det vill säga oväntade effekter som markant ökat hudupptag av metalljoner. Vi vill även undersöka hur hudens lipider påverkas av exponering för metalljoner. I hudens yttersta lager finns lipider som fungerar som murbruk mellan hudcellerna, medan det i cellerna finns andra typer av lipider. Information om vilka lipider som påverkats av exponering för metalljoner kan berätta om var i huden interaktionen skett.

Participants

Per Malmberg (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Insamlingsstiftelsen Hudfonden

Project ID: 3037
Funding Chalmers participation during 2020–2021

Publications

More information

Latest update

2021-05-22