Accelerating the implementation of open platforms for shared charging infrastructure
Research Project, 2021 – 2022

Transportsektorn behöver minska sin klimatpåverkan för att Sverige ska nå sina klimatmål. En möjlig lösning är att öka andelen elektrifierade transporter, men här utgör den begränsade tillgången på laddinfrastruktur ett hinder. Genom delad laddinfrastruktur kan omställningen till elektrifierade transporter öka. Öppen plattform för delad laddinfrastruktur är en innovativ lösning, vilken kan analyseras utifrån 5 dimensioner: 1. Teknik, produkter och processer, 2. Affärsmodeller och upphandling, 3. Infrastruktur, 4. Policy och regelverk, och 5. Beteende, kultur och värderingar. Av dessa fem, har tre (1, 3 och 5) adresserats i vårt tidigare projekt med avseende på vilka hinder som finns för implementering.

Med utgångspunkt från vårt tidigare projekt så identifieras lämpliga åtgärder för dimension 1, 3 och 5 som bör adresseras för en snabbare implementering av öppen delad plattform för laddinfrastruktur. Dimension 2 och 4 behöver ytterligare fördjupad kunskap kring vilka hinder som existerar. Dimension 2 kommer att fokusera på delningsekonomin och vilka affärsmodeller som finns, och som kan utvecklas, inom delad laddinfrastruktur. Dimension 4 kommer fokusera på den svenska kontexten, vilka barriärer vi finner med avseende på existerande regelverk inom transport, infrastruktur, elförsörjning, osv för implementering av öppen plattform för delad laddinfrastruktur. Därefter utvecklas förslag på lämpliga åtgärder som bör adresseras för en snabbare implementering. Utökningen av projektet täcker in samtliga dimensioner för systeminnovation. Resultat från denna utökning av studien sammanställer barriärer och identifierar åtgärdsförslag för en snabbare implementering av öppen delad plattform för laddinfrastruktur.

Deltagande parter är Chalmers, Novoleap och Power Circle.

Deltagare i projektet är:

Lisa Melander, Chalmers, Johan Klintberg och Henrik Wallström, Novoleap samt Johanna Barr och Hampus Thuresson, Power Circle.

Participants

Lisa Melander (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Supply and Operations Management

Collaborations

Novoleap

Göteborg, Sweden

Power Circle

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: Dnr2021-04774
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-05-02