Utvärdering av alternativa mätmetoder för exponeringsmätningar för dieselavgaser
Research Project, 2021

Det internationella cancerinstitutet har klassificerat exponering för dieselavgaser som cancerframkallande. I samband med det har det kommit ett nytt gränsvärde för dieselavgaser mätt som elementärt kol (EC). Då diesel är klassat som cancerframkallande, kommer det att behövas göra nya exponerings- och riskbedömningar framförallt för gravida och för att man enligt svensk lag ska föra register över exponerade arbetare. Det behövs således mer kunskap om exponeringen för svenska förhållanden.

Problematiken ovan bör ge en efterfrågan på mätningar av EC då exponeringen för dieselavgaser är vanligt förekommande. Att mäta EC i luft kräver specialutrustning men att mäta black carbon (BC) som en proxy kan vara ett alternativ då det är enklare. Vår projektidé är att undersöka hur väl och när BC kan användas som ett mått på EC samt att göra en mindre kartläggning över exponeringen för några exponerade grupper.

Projektet är tvådelat, en del ska genomföras i en laboratoriemiljö där vi på ett standardiserat sätt ska generera diesel från olika motorer och med olika bränslen. I den andra delen ska vi studera exponeringen för fem olika yrken. I båda delarna kommer vi att använda flera tekniker för att samla in och analysera emissioner och exponering av dieselavgaser mätt som EC och BC.

Vi kommer med studien att förstå om och hur man kan använda en enklare metod för att bedöma exponeringen för dieselavgaser. Vi kommer också att få mätdata som underlag för riskbedömning för fem yrkeskategorier.

Participants

Jonas Sjöblom (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Combustion and Propulsion Systems

Collaborations

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

AFA Insurance

Project ID: Överenskommelseomrekvisition
Funding Chalmers participation during 2021

More information

Latest update

2021-12-13