Kombinerad paket- och persontransport på landsbygd
Research Project, 2021 – 2022

Västra Götaland har liksom övriga Sverige utmaningar i att säkra en god tillgång till kommersiell och offentlig service för boende i gles- och landsbygder. En utmaning handlar om tillgången till kollektiva transportmedel i kust och skärgård året runt och en gods- och paketdistribution som tillgodoser de behov som kommer med ökad e-handel även för den som bor perifert.
Projektet har som syfte att undersöka möjligheter och hinder för att
säsongsanpassat kombinera paketgods- och persontransporter i skärgårdsmiljö.
Projektet genomförs av Chalmers i samarbete med kommuner och företag och boende på Orust (Gullholmen) och i Sotenäs. Utgångspunkten är de behov av transporter och paketdistribution som finns hos lokalbor och lokala företag.
Projektet omfattar en studie av lokala transportbehov, intressentanalys, översyn av juridiska förutsättningar för att kombinera paket- och persontransporter, utveckling av möjliga affärsmodellsalternativ, samt kartläggning av hinder och
möjligheter i dialog med identifierade intressenter. Förhoppningen är att projektets resultat ska utgöra underlag för vidare dialog och testverksamhet.
Projektet är en del av Västra Götalandsregionens program för kommersiell och offentlig service i gles-, landsbygder och skärgårdsområden med målet att skapa attraktiva livsmiljöer.

Participants

Henrik Ringsberg (contact)

Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Maritime Studies

Funding

Region Västra Götaland

Project ID: RUN2020-00491
Funding Chalmers participation during 2021–2022

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2022-12-19