Kemisk avbildning för hudpermeationsstudier - ett metod för att ersätta djurförsök
Research Project, 2021 – 2023

Med avancerad teknik går det att följa hur olika ämnen tas upp i odlad, donerad mänsklig hud i provrör, istället för djurtester. Denna känsliga och flexibla metod ska ge ökat skydd för personer som arbetar yrkesmässigt med kemikalier och metaller, men kan även användas för att få ökad kunskap om huden som skyddsbarriär och hur läkemedel ska utformas för att tas upp genom huden.
Vi har nyligen visat att vår djurfria hudmodell samt analysmetod kan användas för att studera upptag av aktiva farmaceutiska ingredienser (API:er) i hud. Vi har även visat att den kan användas för att direkt studera upptag av metaller i huden som är viktigt vid yrkesmässig exponering av metaller inom industrin. I detta projekt vill vi validera vår metod och jämföra med befintliga OECD -godkända modeller av konstgjord hud. Vi vill även studera om modellen kan användas för att utvärdera andra miljöeffekter som penetration av kemikalier, luftburna partiklar och mikroplast genom huden. Målet med projektet är att modellen skall kunna ersätta eller avsevärt minskaanvändningen av befintliga in-vivo-modeller samt förbättra redan etablerade in vitro-modeller. Vår metodik kan göra detta genom att erbjuda en mer känslig och flexibel analysmetod som kan ersätta och/eller komplettera befintliga metoder i OECD: s riktlinjer för hudadsorption (nr 427, nr 428 och nr 429) och mäta upptag av både API:er och metaller samtidigt som kroppsegna förändringar i huden kan studeras.

Participants

Per Malmberg (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemistry and Biochemistry

Funding

Swedish Fund for Research Without Animal Experiments

Project ID: F2021-0004
Funding Chalmers participation during 2021–2023

Swedish Fund for Research Without Animal Experiments

Project ID: F2022-0011
Funding Chalmers participation during 2023–2025

More information

Latest update

2023-10-17