Tvåstegsförbränning – ett nytt koncept för att minska alkalirelaterad driftsproblematik
Research Project , 2011 – 2013

Höga halter av alkalimetaller, i kombination med höga halter av klor, är en erkänt utmanande kombination vid avfallsförbränning som bland annat kan orsaka beläggningar och korrosion. Detta projekt ämnar utreda möjligheterna att minska alkalirelaterade problem genom att fysiskt separera faserna för förbränning/förgasning av flyktiga bränslekomponenter och förbränning av koksåterstoden. Försök görs i labbskala och i demoskala, med fokus på att mätning av alkaliavgång under de olika förbränningsstadierna, för att utreda lämpliga temperaturer och uppehållstider för bränslet. Målet är att minska halterna av alkalimetaller kring överhettarna, d.v.s. de värmeöverförande ytorna i en elproducerande förbränningsanläggning, med upp till 75 %.

Participants

Martin Seemann (contact)

Associate Professor at Chalmers, Space, Earth and Environment, Energy Technology

Collaborations

Eon SE

Essen, Germany

Metso power AB

Gothenburg, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Stena Metall AB

Göteborg, Sweden

University of Borås

Borås, Sweden

Funding

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Project ID: WR44
Funding Chalmers participation during 2011–2013

More information

Latest update

2020-07-06