Tvåstegsförbränning – ett nytt koncept för att minska alkalirelaterad driftsproblematik
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Höga halter av alkalimetaller, i kombination med höga halter av klor, är en erkänt utmanande kombination vid avfallsförbränning som bland annat kan orsaka beläggningar och korrosion. Detta projekt ämnar utreda möjligheterna att minska alkalirelaterade problem genom att fysiskt separera faserna för förbränning/förgasning av flyktiga bränslekomponenter och förbränning av koksåterstoden. Försök görs i labbskala och i demoskala, med fokus på att mätning av alkaliavgång under de olika förbränningsstadierna, för att utreda lämpliga temperaturer och uppehållstider för bränslet. Målet är att minska halterna av alkalimetaller kring överhettarna, d.v.s. de värmeöverförande ytorna i en elproducerande förbränningsanläggning, med upp till 75 %.

Deltagare

Martin Seemann (kontakt)

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Eon SE

Essen, Germany

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Metso power AB

Gothenburg, Sweden

Renova

Göteborg, Sweden

Stena Metall AB

Göteborg, Sweden

Finansiering

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Projekt-id: WR44
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2013

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-06