Energy-efficient LOw-emission Vehicle laboratory (ELOV)
Research Project , 2014 – 2015

Utmaningarna att utveckla energieffektiva och lågemitterande vägfordon ökar och ytterligare forskning behövs. Emissionslagstiftningen ställer nya krav på lägre utsläppsnivåer. Krav på bränsleeffektivitet och elektrifiering kräver mer optimering. Till detta kommer att industrin strävar att korta sina ledtider vid teknisk utveckling. Idag saknas en lämplig anläggning för test och demonstration. Det blir ett nationellt intresse att skapa denna testbädd för att svenska fordonstillverkare och leverantörer ska kunna leverera konkurrenskraftiga fordon i framtiden. ELOV blir en storskalig anläggning för innovation och utveckling av personvagnar, lastbilar och bussar i simulerat klimat i kombination med kompetens för forskning och teknisk problemlösning. Projektet ska bygga samverkansmiljön och konkretisera forskningsfrågorna samtidigt som laboratoriedelen av ELOV byggs. Företag, SMF och forskare ska samverka. En gemensam satsning för att tillgängliggöra anläggningen för forskning & utveckling inom akademi, institut och industri är viktig. För att realisera testbädden behövs en investering på 350 MSEK. En affärsmodell med SP som driftansvarig har tagits fram under förstudien. Under den första fasen arbetar projektet för att säkra en affärsmodell inklusive en förankrad finansieringsmodell. Målet är att ta testbädden i drift under 2016. För att detta ska lyckas måste kompetens och forskning byggas upp samtidigt som själva laboratoriet byggs. Projektet avser en fortsättning av arbetet för att etablera testbädden som en tydlig resurs för högskolor, forskningsinstitut samt SMF.

Participants

Ingemar Denbratt (contact)

Full Professor at Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences (M2), Combustion and Propulsion Systems

Collaborations

Linköping University

Linköping, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2014-01491
Funding Chalmers participation during 2014–2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2018-09-06