Peak car: analysis of trends and their implications for transport planning
Research Project, 2015 – 2019

Efter ett sekel av stadigt ökande bilanvändning kommer det nu allt mer statistik som tyder på en nedgång i flera västländer. Denna utveckling har i litteraturen benämnts ?peak car?. Sverige har under de senaste femtio åren haft en gradvis avtagande ökningstakt för antalet fordons-km per capita och sedan 2007 sker en minskning även i absoluta tal. Syftet med detta projekt är att öka förståelsen av de underliggande trenderna för detta fenomen och dess konsekvenser för transportplaneringen. Tidigare forskning om peak car har tolkat den långsiktiga trenden för bilanvändningen på åtminstone tre olika sätt: (1) att den fortfarande i långsiktig tillväxt med endast avbrott på grund av ekonomiska omständigheter, (2) att den har nått sin topp och kommer att visa liten eller ingen tillväxt, eller (3) att den har passerat en vändpunkt och nu är i långvarig nedgång. Även om de första rapporterna om peak car delvis sammanföll med den ekonomiska nedgången efter 2008 års finansiella kris, så verkar det inte som att den första av dessa förklaringar helt kan förklara fenomenet, eftersom att piken nåddes betydligt tidigare i många storstadsregioner och att minskningen verkar fortsätta även efter den ekonomiska återhämtningen. Förklaringar till en mättnad eller minskning av bilanvändning har betonat aspekter som människors upplevt begränsade tidsbudget för resor (ofta antas denna inte överstiga ca 1 timme per dag), ökande bränslepriser, demografiska förändringar, ett skifte från utglesning till förtätning av städer, samt en allmänt minskande roll för bilar i urbana kulturer, särskilt bland de yngre. Det senare syns tydligt i de senaste 25 årens körkortsstatistik, där andelen svenskar under 25 år med körkort sjunkit från 78 % till 60 % och så lågt som 38 % i Stockholm 2013. Projektet består av fyra delar. I del 1 analyseras utvecklingen av bilägande, bilanvändning och körkortsinnehav i olika generationer och åldrar över tid. Även de socioekonomiska och geografiska faktorernas förändrade betydelse analyseras. I del 2 analyseras förändringar i människors syn på bilen och bilens betydelse. Denna studie bygger på en upprepning av en detaljerad miljöpsykologisk undersökning om motiv och attityder till bilanvändning som genomfördes under 2007. I del 3 används resultaten från del 1 och 2 för att skapa alternativa framtidsscenarier över bilägande och bilanvändning som därefter kan prövas i samhällsekonomiska analyser av transportinvesteringar. I den avslutande del 4 involveras berörda aktörer i en fallstudie om Göteborgsregionen, för att analysera betydelsen av peak car för transport- och stadsplaneringen. Projektet är ett samarbete mellan Jonas Nässén vid avdelningen för Fysisk resursteori på Chalmers Tekniska Högskola, Cecilia Jakobsson Bergstad vid enheten för Miljöpsykologi på Göteborgs Universitet och praktiker verksamma inom Mistra Urban Futures centrum för hållbar stadsbyggnad.

Participants

Jonas Nässén (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Mistra Urban Futures

Gothenburg, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 2014-1179
Funding Chalmers participation during 2015–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-03-23