Dry coating in dense particulate high-shear systems
Research Project, 2015 – 2018

Torr granulering är en relativt ny process där små partiklar, t.ex. ett läkemedel, binds till stora bärarpartiklar. Partikelytan får därigenom förändrade egenskaper som kan utnyttjas, eller så fungerar den stora partikeln som bärare och de fina partiklarna kan frisättas t.ex. vid inhalation. Processen är av stort intresse vid tillverkning av läkemedel, livsmedel och finkemikalier. Av stor vikt är att materialet blir homogent och att de fina partiklarna sitter lagom hårt. Partikel aggregaten tillverkas under kraftig omblandning och processen innefattar kollisioner mellan de stora (>100 mym) och fina (ung. 1 mym) partiklarna; de-agglomerering av aggregat av fina partiklar; adhesion och omlagring av finpartiklar. Dessa mekanismer är i stort outredda. Föreliggande projekt innefattar därför tre intimt sammankopplade delar: 1) Torr granulering med interaktion stor/liten partikel 2) Blandning av stora och små partiklar 3) Partikelrörelser i täta skjuvade system Projektets övergripande mål är att ta fram fysikaliskt baserade kriterier och modeller för utformningen av formulering och processutrustning för torr granulering. Detta görs teoretiskt med moderna beräkningsmetoder och experimentellt med bl a olika laserbaserade tekniker.

Participants

Anders Rasmuson (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemical Technology

Funding

Swedish Research Council (VR)

Project ID: 2014-4196
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Publications

More information

Latest update

2021-02-05