DENCITY
Research Project , 2015

Syftet under initieringsfasen, att utveckla idé och projekt om hur man kan tillhandahålla hållbar person- och godsmobilitet i stadsdelar med begränsat rum för fordon samt höga krav på hållbart boende, har uppfyllts då projektkonsortiet tagit fram en lösningsidé som innehåller en integrerad process för person- och godstransporter i stadsbyggnadsprocessen samt gemensamt utarbetat fyra innovativa demonstratorer som tillsammans kommer att utgöra lösningar för att nå ett yteffektivt och hållbart transportsystem för förtätade städer.

Participants

Sönke Behrends (contact)

Forskare vid Logistics & Transportation

Maria Lindholm

Projektledare vid Logistics & Transportation

Collaborations

Älvstranden Utveckling

Göteborg, Sweden

Göteborgs stad, Trafikkontoret

Gothenburg, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

More information

Latest update

2017-01-16