Improved life cycle assessment modelling of fertilizers - the case of sewage sludge
Research Project, 2016 – 2021

Idag står gödsling av samhällets jordbruksmarker för en viktig del av de totala miljökonsekvenserna vilket har uppmärksammats de sista åren bland annat genom konceptet planetära gränser där både kväve- och fosforflöden bedöms överskrida de planetära gränserna. Ett sätt att adressera detta problem är att hitta bättre sätt att cirkulera näringsämnen i kretslopp i samhället. Om avloppsslam och andra organiska restprodukter på ett säkert sätt kan appliceras på jordbruksmark kan detta bidra till en lösning. Men för att kunna avgöra när och hur detta ska göras måste miljökonsekvenserna av sådana aktiviteter kunna bedömas ur ett helhetsperspektiv. Livscykelanalyser (LCA) kan göras för att göra sådana bedömningar men då förutsätter detta att det finns tillgång både till data och metodik som behövs för att genomföra analysen och ta fram resultat i en form som ger meningsfull vägledning. Idag bygger livscykelanalyser inom detta område framför allt på gamla och oexakta data och flera viktiga områden tas inte med alls för att data eller metoder saknas. Framför allt med avseende på möjliga nyttor med slamspridning på åkermark saknas både data och metodik, t ex avseende mullbildningspotential. För näringsinnehållet och möjligheten till utnyttjande av detta antas schablonvärden som troligen avviker kraftigt från verkliga situationer. Detta innebär att både data och metoder saknas för att man ska kunna göra miljöbedömningar som kan ge god vägledning kring hur avloppsslam bör hanteras, när och var det bör spridas och när andra metoder för gödsling är att föredra. Även miljöbedömning av jordbruksproduktion i allmänhet hindras av att endast gamla data har funnits att tillgå vad gäller miljöpåverkan från produktion av handelsgödsel. Branschorganisationen för europeiska handelsgödseltillverkare, Fertilizers Europe, har nyligen tagit fram uppdaterade data som ännu inte är öppet tillgängliga. Projektet syftar till att möjliggöra bättre miljöbedömningar ur ett helhetsperspektiv för framför allt spridning av avloppsslam på jordbruksmark men kommer också innebära att metoder tas fram som är tillämpliga för bedömning av gödsling med andra organiska restprodukter och att de nya uppsättningarna av data för handelsgödsel utvärderas. På så sätt adresseras hela området gödsling av mark. Men fokus ligger på bedömning av slamspridning på svensk åkermark. Projektet utförs av forskare på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg med hjälp av en referensgrupp av företrädare för viktiga branscher och expertområden: produktion och användning av handelsgödsel och avsloppsslam. Under projektets sista år genomförs ett öppet seminarium där preliminära resultat granskas, bearbetas och sprids och projektet utmynnar i rekommendationer kring förbättrad praktik för strategisk miljöbedömning av slamspridning och annan besläktad verksamhet. Projektet förväntas bidra till bättre underlag för planering av samhällets flöden av näringsämnen och organiskt material mellan stad och land vilket är av särskild betydelse i strävan efter ett biobaserat kretsloppssamhälle.

Participants

Magdalena Svanström (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering, Chemical Technology

Christel Cederberg

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Sara Heimersson

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Gregory Peters

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Funding

Formas

Project ID: 942-2015-1116
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Publications

More information

Latest update

2020-12-10