APPLICERA: Applicable site-specific environmental risk assessment of contaminated soils
Research Project, 2015 – 2019

Initiativet till forskningsprojektet APPLICERA togs av forskare och konsulter med många års erfarenhet från riskbedömning och riskhantering av förorenad mark i Sverige. Målet med APPLICERA är att utveckla en lättanvänd metod som kan användas för att bedöma hur stor risken för markmiljön är på förorenade platser. I nuvarande svenska verktyg för miljöriskbedömning finns det begränsad kunskap om hur föroreningar påverkar markens ekosystem och funktioner, vilket ofta leder till kostsamma schaktningar där all jord med föroreningsnivåer över riktvärden grävs bort, men utan att man känner till vad nyttan för marken blir. När man bedömer om föroreningar på en förorenad plats utgör en risk är det fyra olika s.k. skyddsobjekt man tar hänsyn till: människors hälsa, markmiljön, och spridning till ytvatten respektive grundvatten. Markmiljön blir ofta det styrande objektet, dvs. det som har lägst riktvärden och alltså avgör saneringsbehovet. Det uttalade syftet med att skydda markmiljön är att ekosystemet ska kunna utföra markfunktioner som behövs för den framtida markanvändningen, t.ex. att fungera som nedbrytare av organiskt material (t.ex. växtdelar) till tillgängliga näringsämnen. För att bedöma om markekosystemet har denna förmåga antar man att markfunktionerna skyddas om arterna i marken skyddas. Naturvårdsverket har fastställt generella riktvärdena där markanvändningen delas in i två kategorier: känslig markanvändning (KM), där människor ska kunna bo på platsen hela sitt liv, och mindre känslig markanvändning (MKM). För KM ska 75% av arterna skyddas, och för MKM 50%. Bedömningen av hur känsliga arterna är för föroreningar tas från s.k. artkänslighetsfördelningar, där man har testat olika arters känslighet. Dessa är ofta arter som används för känslighetstest i standardmetoder, och de är därför inte nödvändigtvis representativa för de arter som normalt finns i mark i Sverige. Till exempel omfattar mikrobsamhällena (bakterier, svampar etc.), som är de som faktiskt utför en stor del av markfunktionerna, tusentals arter som inte finns representerade i artkänslighetsfördelningarna. Det finns alltså en dålig koppling mellan syftet med markmiljöskyddet (skydda markfunktionerna) och metodiken man använder (skydda arter genom artkänslighetsfördelningar). Dessutom är det svårt att anpassa metodiken för att kunna bedöma risken på specifika förorenade platser, där t.ex. föroreningarna kan ha bundit hårdare till jorden och därför är mindre tillgängliga (och giftiga) för organismer. I APPLICERA ska vi utveckla en applicerbar, platsspecifik metodologi för miljöriskbedömning för att skydda markmiljön. Vi kommer att karaktärisera jordprover som skiljer sig åt i föroreningsnivåer genom att använda en uppsättning av tidigare testade och nya indikatorer, inklusive s.k. mikrobiell genomik, där mikrobsamhällets genetiska sammansättning analyseras och arterna kan delas in i olika grupper som utför markfunktioner. Vi kommer att fastställa explicita kopplingar mellan indikatorer och markfunktioner. Detta kommer att överbrygga kunskapsklyftan som existerar mellan målen för att skydda markmiljön och metoderna som används inom miljöriskbedömning. Scenarier för utvalda förorenade platser kommer att jämföras genom kostnads/nytto- och osäkerhetsanalyser för att göra direkta kopplingar mellan nyttan för markfunktionerna och kostnaden för saneringsåtgärder. APPLICERA kommer att stödja hållbart beslutsfattande, vilket kommer att hjälpa samhället att uppnå målet att ha åtgärdat alla landets förorenade områden till 2050. Projektet kommer bland annat att resultera i en vägledning för intressenter om metodikval för platsspecifik miljöriskbedömning.

Participants

Lars Rosen (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Yevheniya Volchko

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Geology and Geotechnics

Collaborations

FRIST competence centre

Gothenburg, Sweden

Örebro University

Örebro, Sweden

Swedish Geotechnical Institute (SGI)

Linköping, Sweden

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 210-2014-87
Funding Chalmers participation during 2015–2017

Publications

More information

Latest update

2017-09-20