Decision-support system for sustainable regional water supply
Research Project , 2015 – 2018

Vattenförsörjning är av högsta prioritet för samhället. Tillgången till säkert dricksvatten är ett av milleniemålen som togs av FN år 2000. Folkhälsa och ekonomisk tillväxt är exempel på faktorer som är beroende av tillgång till säker vattenförsörjning. För att uppfylla detta har regioner i Sverige och i andra länder tagit fram regionala vattenförsörjningsplaner. I planerna bör mål för vattenförsörjningen vara uppsatta och behov av skyddsåtgärder och andra åtgärder för att säkra den långsiktiga vattenförsörjningen i regionen. Det är dock inte möjligt att ta isolerade strategiska beslut om vattenförsörjning utan att ta hänsyn till andra intressen runt de regionala vattenresurserna såsom rekreation, sjöfart, fiske, vattenkraft och jordbruk. Det behövs en beslutstödsmodell för att åtgärderna utpekade i planen ska bli genomförda. Målet med det föreslagna projektet är att ta fram en holistisk beslutsstödsmodell med syfte att säkra en hållbar användning av regionala vattenresurser. Som fallstudie kommer Göteborgsregionen att användas, där 13 kommuner samverkar om en vattenförsörjningsplan med fokus på Göta älv och andra större vattenresurser. Representanter för dessa kommuner och andra intressenter runt vattenresurserna kommer att bli involverade i projektet genom workshops och andra aktiviteter med syfte att genomföra vattenförsörjningsplanen. Fokus är ställt på att säkra dricksvattenförsörjningen men beslutstödsmodellen kommer att beakta både de grupper av intressenter som förorenar vattenet och de som har andra nyttor av vattenresurserna. Projektet kommer att ha fyra arbetspaket: 1. Värdet av vattnet där en samhällsekonomisk värdering av vattenresurserna genomförs, 2. Beslutstödsmodell där modellen som helhet tas fram, 3. Riskbedömning med fördjupning av riskkomponenten till beslutstödsmodellen och 4. Syntes och resultatspridning. En tvärdisciplinär grupp inom vattenförsörjning, riskanalys, beslutsstödsmodeller och samhällsekonomi kommer att genomföra projektet.

Participants

Lars Rosen (contact)

Full Professor at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Lena B Blom

at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Andreas Lindhe

Senior Researcher at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Karin Sjöstrand

Doctoral Student at Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

The Göteborg Region Association of Local Authorities (GR)

Göteborg, Sweden

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-12-04