Architectural Briefing
Research Project , 2003

Programmet är ett av de viktigaste instrumenten för en god samverkan mellan byggherrar, brukare, arkitekter och konsulter i byggprocessen. Projektet syftar till en handledning som bygger på modern designteori där programmering har en kreativ roll i produktbestämningen; projektdefinition, projektgenomförande och produktframställning. Programarbete är en iterativ process med formulering, omformulering och successiv detaljering. I programarbetet hanteras såväl osäkerhet kring projektets mål och medel som precisering av krav. Programmet behandlar såväl det idémässiga innehållet som rena faktauppgifter oh tekniska specifikationer; det definierar rummet och dess organisation, fastställer storlekar och måttförhållanden, anger värden och normer samt fastlägger spelets regler. Programarbetet går från en diffus uppfattning om idéer och intentioner avseende en verksamhet och dess behov mot en successiv stabilisering av situationen och krav på nödvändiga artefakter av byggd karaktär som relateras till verksamheten.

Participants

Nina Ryd (contact)

Biträdande professor vid Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Building Design

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2003

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures

Areas of Advance

More information

Latest update

2016-12-02