Att skriva byggnadsprogram - vägledning för arkitekter
Forskningsprojekt , 2003

Programmet är ett av de viktigaste instrumenten för en god samverkan mellan byggherrar, brukare, arkitekter och konsulter i byggprocessen. Projektet syftar till en handledning som bygger på modern designteori där programmering har en kreativ roll i produktbestämningen; projektdefinition, projektgenomförande och produktframställning. Programarbete är en iterativ process med formulering, omformulering och successiv detaljering. I programarbetet hanteras såväl osäkerhet kring projektets mål och medel som precisering av krav. Programmet behandlar såväl det idémässiga innehållet som rena faktauppgifter oh tekniska specifikationer; det definierar rummet och dess organisation, fastställer storlekar och måttförhållanden, anger värden och normer samt fastlägger spelets regler. Programarbetet går från en diffus uppfattning om idéer och intentioner avseende en verksamhet och dess behov mot en successiv stabilisering av situationen och krav på nödvändiga artefakter av byggd karaktär som relateras till verksamheten.

Deltagare

Nina Ryd (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Byggnadsdesign

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2001-4092
Finansierar Chalmers deltagande under 2003

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-02