Technical and behavioural change for a more sustainable textile life cycle
Research Project, 2017 – 2020

Försvinnandet av Aralsjön var ett tecken på den stora miljöpåverkan vi har via våra kläder. Miljökatastrofen där berodde inte bara på att vattenbalansen rubbades av bomullsindustrins resursbehov, utan också på att långlivade pesticider användes och nu frigörs i damm från sjöns uttorkade sediment. Förutom storskalig användning av vatten och kemikalier orsakar vårt inköp av kläder storskalig energiförbrukning i textilindustrin, och det fortsätter hemma när vi tvättar våra kläder. Hela kedjan påverkas av hur ofta och på vilket sätt man tvättar eftersom det påverkar livslängden hos ett plagg och hur länge den kan användas antingen av oss eller av andra när vi återvinner kläder. Många människor tvättar utan att tänka på det egentliga behovet. Samtidigt är det svårt att veta hur stor del av ett plaggs miljöpåverkan som hänger samman med tvättandet, för dataunderlaget är tunt och huvudsakligen baserat på enkäter.

Vi vill förbättra kunskapsläget i en ny forskningsanläggning som Chalmers och HSB bygger: Living Lab. Här ska människor leva sina vardagliga liv och även tvätta sina kläder. Stora plagg som jeans och klänningar ska utrustas med ett RFID-chip som gör att en elektronisk läsare i tvättstugan kan notera hur ofta de tvättas. Tvätt- och torktumlare ska utrustas med mätelektronik som genom en server kommunicerar hur mycket vatten och el som används vid varje körning. Därmed kan vi ta fram ett bättre dataunderlag för miljöbedömning och utveckling av policy kring hållbart samhällsbyggande. Genom att samtidigt göra enkätstudier kan vi även undersöka felmarginalen i sådana studier när det gäller beteende i tvättstugan, något som inte har undersökts tidigare. Vi kommer också att testa hur människor reagerar när de tekniska möjligheterna för mindre miljöpåverkan ändras, samt när de får återkoppling på sin miljöpåverkan. Det är mycket troligt att framtidens tvättmaskin kommer att skicka dig ett SMS när tvätten är klar. Detta kan kombineras med återkoppling om miljöpåverkan, och tips om hur det kan förbättras. Effektiviteten av olika typer av sådan återkoppling kommer att undersökas i projektet.

För många människor som bor i flerbostadshus är tvättstugan ofta den enda platsen där man träffar andra medboende, så det kan också fylla andra behov än att få kläderna rena. Tvättstugan i Living Lab byggs på ett förhållandevis öppet sätt vilket ska kunna jämföras med andra tvättstugor. Tvättstugans möjligheter som en mötesplats och ett ställe för utbyte av information ska utvärderas genom en enkät och undersökningar av olika tvättstugor i Sverige.

Detta projekt leds av Chalmers Tekniska Högskola, och inkluderar olika kompetenser från Institutionen för Kemi och Kemiteknik samt Institutionen för Bygg och Miljö. Detta sker i samarbete med samhällsaktörer inklusive Göteborgs Stad, Electrolux och HSB. Samarbetets tvärvetenskapliga karaktär ökas starkt av samverkan med Göteborgs Universitet i synnerhet Psykologiska Institutionen. Resultaten av forskningen väntas bli viktiga för samhällsplanering där man ser en trend mot färre gemensamma tvättstugor i flerbostadshus. Förhoppningen är att vända denna trend. Resultaten kommer att orsaka ändringar i hur man gör livscykelanalys på kläder både i Sverige och internationellt, ett snabbt växande område inom miljösystemanalys. I sin tur kommer dessa analyser att påverka policy kring hållbart mode. Det kommer även att stödja insatser för att minimera textilavfall genom att reducera klädernas slitage genom onödigt tvättande av kläder. Resultaten kommer också att vara relevanta för tvättmaskinstillverkare som är intresserade av hur framtidens maskiner kan kommunicera med konsumenter.

Participants

Gregory Peters (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Erik Klint

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Funding

Formas

Project ID: 2016-01089
Funding Chalmers participation during 2017–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Chalmers Infrastructure for Mass spectrometry

Infrastructure

HSB living lab

Infrastructure

Publications

More information

Latest update

2022-05-05