Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016
Research Project, 2016 – 2019

Projektet kommer att bidra med lösningar för hur det långväga resandet kan transformeras för att nå långsiktiga klimatmål samtidigt som företags/privatpersoners tillgänglighetsbehov tillfredsställs.
Utifrån ett systemperspektiv analyseras potentialen av teknik, styrmedel och
affärsmodellsinnovationer för långväga resande, samt de möjligheter som IT-lösningar
ger att mötas utan att behöva resa.
Perspektivet är långsiktigt menfokus kommer att vara på vilka åtgärder och styrmedel som kan genomföras på kort och medellång sikt (0-15 år). Resultaten är i första hand viktiga för de beslutsfattare som har ansvar för att klimatmålen nås men också för företag och andra aktörer som arbetar med långväga resande.

Projektet organiseras som fem delprojekt.
Nulägesanalysen (delprojekt 1) och utarbetandet av framtidsbilder för långväga resande som är förenligt med klimatmålen (delprojekt 2) utgör en grund för att
analysera möjliga styrmedel avseende bl.a. klimatnytta och ekonomisk effektivitet
samt acceptans hos allmänheten (delprojekt 3 och 4).
I delprojekt 5 slutligen görs en syntes av alternativa strategier och styrmedelspaket.

DELPROJEKT 1:
Nulägesanalys avseende tillgänglighetsbehov och klimatbelastning (leds av Jörgen Larsson, Chalmers)

DELPROJEKT 2:
Framtidsbilder av långväga resande i linje med klimatmålen (leds av Jörgen Larsson, Chalmers)

DELPROJEKT 3:
Styrmedel för långväga resande (leds av Jonas Åkerman, KTH)

DELPROJEKT 4:
Allmänhetens stödför styrmedel och alternativ till flygresande (leds av Jonas Nässén, Chalmers)

DELPROJEKT 5:
Syntes med alternativa strategier och styrmedel (leds av Jonas Åkerman, KTH)

Participants

Jörgen Larsson (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2016-03403
Funding Chalmers participation during 2016–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2018-04-25