Measurement, modelling and optimisation of transient and stationary emissions of particulates from diesel engines
Research Project, 2006 – 2008

Projektet syftar till att skapa en bred förståelse för bildning och tillväxt av partiklar under transienta såväl som stationära förhållanden och hur olika faktorer kan påverka storleksfördelning och antal partiklar i avgasen. Genom förbättrad kunskap kring förhållandena vid partiklars bildande, och effekten av metoder för att reducera partikelemissionerna med hjälp av t.ex. partikelfilter, kan fordonstillverkarna optimera styrningen av systemen, och därmed minska partikelemissionerna från fordonen utan en samtidig ökning av bränsleförbrukningen. Huvudmålet med projektet är att få en helhetssyn över partiklarnas omvandlingsprocess och vilka parametrar som påverkar storleksfördelning och antal partiklar under både transienta och stationära förhållanden. I huvudmålet ingår att testa och utvärdera ny avancerad mätteknik för partiklar framtagen speciellt för att passa transienta förhållanden och för att minimera antalet felkällor genom inbyggd utspädning och uppvärmd provtagning. Genom att utnyttja mätresultaten kan förbättrade sotmodeller utvecklas vilka t.ex. kommer att underlätta styrningen av motorn genom att bättre prediktera hur mycket partiklar som finns i ett partikelfilter. Ett av målen med dessa modeller är att kunna prediktera partikelemissioner ut från förbränningsmotorn, ackumulerade i DPF och emitterade till omgivningen. Ett annat mål i ansökan är att knyta starka band mellan högskola och industri. Projektet är ett samarbete mellan Stockholm universitet, Chalmers tekniska högskola, Volvo Car Corporation och AB Volvo. Projektet kommer att generera ny kunskap som förväntas kunna omsättas i en kostnadseffektiv reduktion av partiklar från fordon och därmed stärka konkurrenskraften för de svenska industriella fordonstillverkare som deltar i projektet. Att skapa en bred kompetens inom området är av stor betydelse för svensk industri och dess konkurrenskraft i framtiden.

 

Participants

Magnus Skoglundh (contact)

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Bengt Andersson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Per-Anders Carlsson

Chalmers, Chemistry and Chemical Engineering

Collaborations

Volvo Cars

Göteborg, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Road Administration

Project ID: AL90 A 2006:10526
Funding Chalmers participation during 2006–2008

VINNOVA

Project ID: AL90 A 2006:10526
Funding Chalmers participation during 2006–2016

Swedish Energy Agency

Project ID: AL90 A 2006:10526
Funding Chalmers participation during 2006–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology

Areas of Advance

Transport

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Materials Science

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-09-12