Innovation för en hållbar bioekonomi: Deltagande i OECD-projektet "Innovation för en hållbar bioekonomi"
Research Project , 2017 – 2019

Syfte och mål
Projektets mål är att skriva en fallstudierapport om hur befintlig raffinaderiinfrastruktur håller på att omstruktureras till bioraffinaderier. Projektet genomförs inom ramen för OECD-projektet "Innovation for a sustainable bioeconomy".

Förväntade effekter och resultat
Fallstudien kommer att bidra med insikter om den pågående omställningen till bioraffinaderier, om utmaningar och möjligheter, men också lärdomar för innovations- och forskningspolitiken. Dessa insikter är av stort intresse för OECD och dess medlemmar, eftersom det fall som kommer att undersökas är internationellt sätt i framkanten.

Planerat upplägg och genomförande
I fallstudien ska vi utforska och beskriva omorienteringen av ett befintligt oljeraffinaderi till ett bioraffinaderi som genomförs av ett stort oljeraffinaderi i Sverige. Denna omorientering sker i samarbete med andra aktörer som små och medelstora företag och traditionell skogsindustri. Fallstudien kommer illustrera framväxten av nya värdekedjor, samarbete mellan nya och gamla företag från olika industrisektorer, potentialen att producera biobaserade raffinaderiprodukter i Sverige baserat på inhemska resurser samt huvudsakliga politiska utmaningar.

Participants

Hans Hellsmark (contact)

Senior forskare vid Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2017–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-03-13