A dialogue toolkit for visualization of environmental data in urban planning processes from a pedestrian perspective
Research Project , 2017

I dagens samhälle finns det ett ökat behov av kontinuerlig dialog mellan olika intressenter inom stadsutveckling. Planerare behöver redan tidigt i planeringsprocessen kunna starta denna dialog med stadens olika aktörer, såsom bl a medborgare, fastighetsägare och företagsrepresentanter. Digitala verktyg, som simulering och visualisering av framtidsscenarier, används alltmer för att stödja dessa processer. Potentialen hos dessa verktyg anses vara hög, men för att kunna implementera dem behöver 3D-mediet utvecklas. Interaktiva 3D-stadsmodeller kan vara ett bra sätt nå ut till berörda parter med information om förändringsprocesser. Miljöaspekter har stor betydelse för upplevelsen av staden. Tillgängligheten till den enorma mängden miljödata i samhället är idag låg för gemene man. Osynliga miljövärden såsom meteorologiska förhållanden, luftföroreningar och buller är svåra att presentera på ett begripligt sätt, och därmed svåra att greppa. Som en följd får dessa faktorer ofta låg prioritet i stadsplaneringsprocesser. I det föreslagna projektet samarbetar forskare från Göteborgs Universitet och Chalmers, med en miljöhandläggare och en GIS-strateg i Göteborgs Stad tillsammans med konsulter från samhällsutvecklingsföretaget Tyréns AB och företrädare för Johannebergs Science Park. Vårt mål är att utveckla digitala dialogverktyg för att visualisera miljödata i stadsmodeller. Detta för att ge ökad förståelse för hur vind, solstrålning, luftföroreningar och buller påverkar hur den befintliga staden upplevs och hur stadsomvandling påverkar dessa värden. Vi kommer att utveckla och utvärdera olika designkoncept för visualisering av varierande typer av osynliga miljöfaktorer vilka ska visas i en interaktiv 3D-stadsmodell, både i fågel- och gatuperspektiv. En speciell svårighet är att hur man ska kunna visa flera typer av parametrar samtidigt och hur man ska kunna använda symbolik och fotorealism i samma modell. Resultaten av projektet kommer kunna bidra till att utvecklingen av digitala dialogverktyg bättre kan stödja dialoger mellan aktörer i planeringsprocesser. De kan även tillämpas på andra områden t.ex. hälsa, social jämlikhet, säkerhet och urbana rumsliga kvaliteter. Visuella planeringsverktyg av detta slag kan också användas vid lokalt klimatarbete, t.ex. för att förutsäga olika scenarier kopplade till klimatologiska faktorer.

Participants

Monica Billger (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Architectural theory and methods

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Tyréns, Gothenburg

Göteborg, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 7810BAGGJE
Funding Chalmers participation during 2017

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-12-04