The effects of heated streets on injuries of pedestrians and cyclists
Research Project , 2016 – 2018

Nästan två av tre fallolyckor med allvarligt skadade fotgängare sker under vintern (december–mars), dvs. dubbelt så många fotgängare skadas allvarligt under dessa fyra månader jämfört med årets övriga åtta månader. Under vinterperioden (december–mars) orsakas nästan nio av tio fallolyckor i trafikmiljö av halka på grund av is/snö. Av cyklisternas singelolyckor kan 27% kopplas till vägunderhåll och 20% infrastrukturplanering; bland de olyckor som inträffar på grund av bristande drift och underhåll är den största faktorn halka på snö/is. De skador som drabbar cyklister och fotgängare på halt underlag behöver i allmänhet betydligt längre vårdtid jämfört med om det inte varit halt. Det finns alltså en stor skadereducerande potential i förbättrad halkbekämpning. Syftet med studien är att kartlägga uppvärmda ytor i stadsmiljön för de största städerna i Sverige och analysera den skadereducerande effekten av de uppvärmda ytorna för fotgängare och cyklister.

Participants

Anna K Carlsson (contact)

Forskare vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety, Person Injury Prevention

Marianne Andersson

Forskare vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety

Jordanka Kovaceva

Projektledare forskning vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Vehicle Safety

Collaborations

SAFER, The Vehicle and Traffic Safety Centre

Gothenburg, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2016–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Transport

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-09-02