Green Valleys - gröna bioraffinaderier för hållbar produktion av bioenergi från jordbruket
Research Project, 2018 – 2021

Biomassa från jordbruket har potential att bidra till energiförsörjningen på ett bättre sätt än idag. I Green VALLeys ska en grön plattform skapas för bioraffinering i Kattegat-Skagerrak-området.
Endast en till två procent av bioenergiproduktionen i Sverige kommer från jordbruket, att jämföra med Danmark där andelen är 34 procent.
Den största delen av bioenergin i Kattegat-Skagerrak kommer idag från skogsråvaror, halm och gödsel. Biobränslen från jordbruket har haft svårt att konkurrera med andra och billigare bränslen.

Projektet konstaterar att bättre ekonomisk bärkraftighet kräver att produktionen integreras mer med produktionen av livsmedel och foder, till exempel genom att utnyttja restprodukter.

I projektet ska en utvecklingsplattform skapas för grön bioraffinering i Kattegat-Skagerrak. Två test- och demonstrationsanläggningar kommer att användas: En i Aarhus (AU Foulum) och en mindre gårdsbaserad anläggning vid Naturbruksskolan Sötåsen.

Vid dessa ska cirkulära modeller och systemlösningar för produktion av bioenergi med biomassa från gränsmarker utvecklas och testas. Den cirkulära modellen ger, enligt projektet, även ett hållbart och högvärdigt proteinfoder som kan produceras regionalt och minskar beroende av import av soja, som är ett foder kopplat till tropisk avskogning och kräver långa fossilbaserade transporter

Participants

Christel Cederberg (contact)

Chalmers, Space, Earth and Environment, Physical Resource Theory

Collaborations

Agroväst Lisvmedel AB

Skara, Sweden

Hushållningssällskapet Sjuhärad

Länghem, Sweden

Skive kommune

Skive, Denmark

Sötåsen naturbruk

Töreboda, Sweden

Swedish University of Agricultural Sciences (SLU)

Uppsala, Sweden

Funding

European Commission (EC)

Project ID: 6.3.3-Ä 2022-4885
Funding Chalmers participation during 2023–2026

Region Västra Götaland

Project ID: 2020-1847
Funding Chalmers participation during 2018–2021

European Commission (EC)

Project ID: EC/H2020/20201847
Funding Chalmers participation during 2018–2021

More information

Latest update

2023-01-25