LCA of public transportation with electrically propelled buses, step 2
Research Project , 2017 – 2019

Miljösystemanalys genomförde under 2017 en LCA-studie på bussar i kollektivtrafik i Göteborg med koppling till ElectriCity-projektet. Projektet var ett samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet och Volvo Bussar och finansierades av Västra Götalandsregionen (VGR). Syftet är att skapa ett kunskapsunderlag för strategisk planering av kollektivtrafik när inriktningen är att uppnå största möjliga miljönytta vid val av fordon, bränslen och inköp av elektricitet.

I den första delen av studien, steg 1, studerades sju olika bussar i Volvos 7900-serie : 1 elbuss, 1 dieselbuss, 1 gasbuss, 1 HEV-dieselbuss, 1 HEV-gasbuss, 1 PHEV-dieselbuss och 1 PHEV-gasbuss. För samtliga dieseldrivna bussar ingick även drift med HVO (svensk produktionsmix) medan gasbussarna analyserades för drift med biogas (svensk produktionsmix). Laddningselen har varierats mellan olika framställningsmetoder för att skapa en överblick av hur miljöpåverkan för bussarna varierar när diesel och de olika biobränslena kombineras med eldrift i olika scenarier.

Steg 2 genomförs för att fördjupa och utveckla projektet i ytterligare ett steg och för att skriva en tidskriftsartikel:

* Fördjupad analys av insamlat kördata för samtligt busstyper
* Implementering av nytt tillverkningsdata för HVO
* Tillägg av tillverkningsdata för kraftelektronik
* Tillkommande textbearbetning

Participants

Anders Nordelöf (contact)

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Johan Tivander

Chalmers, Technology Management and Economics, Environmental Systems Analysis

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2017–

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2019-09-11