Detailed analysis of particulate emissions
Research Project , 2018 –

För att nå en hållbar transportsektor behöver förnyelsebara bränslen användas. Förutom biomassa kan även sk elektrobränslen (låg-molekylära flytande bränslen framställda av infångad CO2 och förnybar elektricitet) bidra med CO2-utsläpp nära noll. Metanol är ett sådant bränsle. Då även energieffektivisering är viktigt är CI-motorn (compression ignition, "dieselförbränning") det naturliga valet då förbränningen sker i syreöverskott med hög verkningsgrad som följd. Metanol kan förbrännas i en sk "dual-fuel"-förbränning, där metanolen förbränns mha en liten diesel-antändning (max 5%). Då metanolen saknar kol-kol-bindningar blir sotbildningen mycket låg och pågående forskningsprojekt visar på mycket låga PM nivåer.
Dock finns det alltid "aska" i PM emissionerna. Dessa kommer från tillsatser i smörj-oljan och är "omöjliga" att ersätta med dagens motorteknologi. Ask-komponenterna adsorberar vanligen på sotpartiklarna och utgör många utmaningar för DPF:en (Diesel Particulate Filter). I fallet med dual-fuel där ask-komponenterna inte kan adsorbera på sotpartiklarna, nuklierar dessa till mycket små (ca 10nm) partiklar och dessa kan förhoppningsvis fångas in i DPF, men med potentiellt sämre infångningsgrad. Hur infångningsgraden blir är idag okänt. Vidare kommer de infångade ask-partiklarna att lagras in på ett potentiellt ogynnsamt sätt i DPFen, då de kan ackumuleras i filterväggen i stället för i filterkanalen med ett ökat tryckfall (och därmed bränsleförbrukning) som följd. I värsta scenariot kan nte DPFen filtrera ask-partiklarna och de släpps ut till atmosfären där de utgör ett stor hot mot människors hälsa. Beroende på vilka metaller som används i smörjoljan kan hälsoeffekterna bli mycket olika. Hur detta hänger samman är helt okänt. För att arbeta motnoll-emissioner och minskad påverkan på människors hälsa är denna forskning mycket viktig.

Participants

Jonas Sjöblom (contact)

Docent vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Combustion, Förbränningsmotorer och framdrivningssystem

Nikhil Sharma

Doktor vid Chalmers, Mechanics and Maritime Sciences, Combustion, Förbränningsmotorer och framdrivningssystem

Funding

Chalmers

Funding Chalmers participation during 2018–

Related Areas of Advance and Infrastructure

Energy

Areas of Advance

More information

Latest update

2019-08-27