Integrated model oriented way of working for improved collaboration in complex projects
Research Project , 2019 – 2020

Projektet syftar till att ta fram en kunskapsbas genom att fördjupat undersöka ett integrerat arbetssätt. Denna kunskapsbas föreslås ligga till grund för fortsatt forskning och utveckling inom området. Ett integrerat arbetssätt uppstår ur en kombination av ett fungerande informationsflöde/informationssystem, en organisation, en arbetsprocess och integrerade objektorienterade informationsmodeller. Målet för projektet är att hämta hem redan kända lösningar för att få kunskap, om BIM, kopplat till integrerade arbetssätt, både internationellt och inom Trafikverket. Det görs genom att ta fram en statussammanställning och analysera materialet samt ge rekommendationer för implementering och fortsatt utveckling inom branschen. Projektets delmål är att kartlägga och identifiera nyttor och tekniska förutsättningar för modellorienterad projektering, välfungerade aspekter för BIM och integrerade arbetssätt, och förutsättningar inom Trafikverket för att arbeta med BIM och ett integrerat arbetssätt. Projektet kommer att genomföra (a) en omvärldsanalys bestående av en litteratur och dokumentstudie och intervjuar, (b) fördjupade studier inom fallstudier och (c) en workshop med branschen. Projektet resulterar i en rapport som blir ett underlag för att identifiera Trafikverkets fortsatta inriktning inom området och därmed lägga grunden för fortsatt forskning och utveckling.

Participants

Petra Bosch (contact)

Professor at Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

Swedish Transport Administration

Borlänge, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2019–2020

Related Areas of Advance and Infrastructure

Building Futures (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2020-02-12