Modellorienterat integrerat arbetssätt för bättre samverkan i komplexa projekt
Report, 2020

Projektet har avsett att tydliggöra nyttan, behovet och förutsättningar av att an-vända samordningsmodeller och ett integrerat arbetssätt. Studien syftade därmed till att ta fram en kunskapsbas genom att fördjupat undersöka integrerat arbetssätt. Kunskapsbasen har hämtats från en översyn av litteraturen, intervjuer med olika aktörer, en mindre enkät inom Trafikverket samt en workshop med leverantörer och beställaren om modellen i centrum. Projektet har kommit fram med en kartläggning och identifiering av nyttor för modell-orienterad projektering och integrerat arbetssätt.
Studien har även kartlagt olika förutsättningar inom teknik, organisation, process och juridik som behövs för att kunna arbeta med ett modellorienterat och integrerat arbetssätt. Studien avslutas med att lista tekniska, organisatoriska, processuella och juridiska rekommendationer för branschen och Trafikverket, för att möjliggöra en mer framgångsrik implementering av ett modell- och processorienterat integrerat arbetssätt.

Anläggning och infrastruktur

BIM

Projektering

samordningsmodeller

integrerat arbetssätt

Author

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

susanne van Raalte

Swedish Transport Administration

Jennie Carlstedt

Swedish Transport Administration

Integrated model oriented way of working for improved collaboration in complex projects

Swedish Transport Administration, 2019-03-13 -- 2020-03-01.

Subject Categories

Construction Management

Publisher

The Swedish Transport Administration

More information

Created

6/26/2020