Modellorienterat integrerat arbetssätt för bättre samverkan i komplexa projekt
Rapport, 2020

Projektet har avsett att tydliggöra nyttan, behovet och förutsättningar av att an-vända samordningsmodeller och ett integrerat arbetssätt. Studien syftade därmed till att ta fram en kunskapsbas genom att fördjupat undersöka integrerat arbetssätt. Kunskapsbasen har hämtats från en översyn av litteraturen, intervjuer med olika aktörer, en mindre enkät inom Trafikverket samt en workshop med leverantörer och beställaren om modellen i centrum. Projektet har kommit fram med en kartläggning och identifiering av nyttor för modell-orienterad projektering och integrerat arbetssätt.
Studien har även kartlagt olika förutsättningar inom teknik, organisation, process och juridik som behövs för att kunna arbeta med ett modellorienterat och integrerat arbetssätt. Studien avslutas med att lista tekniska, organisatoriska, processuella och juridiska rekommendationer för branschen och Trafikverket, för att möjliggöra en mer framgångsrik implementering av ett modell- och processorienterat integrerat arbetssätt.

BIM

Projektering

samordningsmodeller

Anläggning och infrastruktur

integrerat arbetssätt

Författare

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

susanne van Raalte

Trafikverket

Jennie Carlstedt

Trafikverket

Integrerat modellorienterat arbetssätt för bättre samverkan i komplexa projekt

Trafikverket (2019/34061), 2019-03-13 -- 2020-03-01.

Ämneskategorier

Byggproduktion

Utgivare

Trafikverket

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-04