Load and measures to reduce the load of traffic related persistent organic pollutants (POP) and micro/nanoplastics
Research Project , 2019 – 2021

Vävnadsanalyser av kräftdjur från 10 000 m djupa djuphavsgravar har visat höga halter PCB och andra svårnedbrytbara organiska föroreningar (POP). En möjlig förklaring är transport med mikro och/eller nanoplaster. POP kan förekomma i såväl gas- som vätskefas och i, eller sorberade på, partiklar och mikroplaster. Även mikro/nanoplaster kan transporters i luft och vatten. Vägtrafik kan, framförallt genom avgaser, väg-, fordons- och däckslitage, vara en av de största källorna till mikro/nanoplaster och POP. Det finns tidigare studier som tittat på spridning i luft, deposition i Östersjön och spridning via dagvatten, men det råder fortfarande stora osäkerheter kring källor och hur de transporteras.

I detta projekt avser vi att ta fram kunskap kring hur stor källa vägtrafik genom dess avgaser, samt väg- och däckslitage utgör till mikro/nanoplaster och ett urval POP. Denna kunskap skall vi använda för beräkningar och modellsimuleringar för att bedöma den fortsatta spridningen via luft, mark respektive vatten och hur detta bidrar till belastning i sjöar, vattendrag, längs den svenska kusten och Östersjön. Projektet kommer också att identifiera och bedöma hur effektiva ett urval åtgärder, såsom dagvattenfilter, gatusopning, vägsköljning, val av däck- och vägmaterial, är för att minska förekomsten redan vid källan. Resultaten är viktiga för att förstå hur mikroplaster och POP bildas och transporteras, och vilka åtgärder som är effektiva, vilket projektet också kommer att studera.

 

 

Participants

Ida Järlskog (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, GeoEngineering

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Architecture and Civil Engineering

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Water Environment Technology

Collaborations

City of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

NCC Building Sweden

Sweden

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Linköping, Sweden

Funding

Formas

Project ID: 2017-00720
Funding Chalmers participation during 2019–2021

The Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI)

Funding Chalmers participation during 2019–2021

Publications

More information

Latest update

2020-03-23