Belastning och lösningar för trafikrelaterade persistenta organiska föroreningar (POP) och mikro/nanoplaster
Forskningsprojekt, 2019 – 2021

Vävnadsanalyser av kräftdjur från 10 000 m djupa djuphavsgravar har visat höga halter PCB och andra svårnedbrytbara organiska föroreningar (POP). En möjlig förklaring är transport med mikro och/eller nanoplaster. POP kan förekomma i såväl gas- som vätskefas och i, eller sorberade på, partiklar och mikroplaster. Även mikro/nanoplaster kan transporters i luft och vatten. Vägtrafik kan, framförallt genom avgaser, väg-, fordons- och däckslitage, vara en av de största källorna till mikro/nanoplaster och POP. Det finns tidigare studier som tittat på spridning i luft, deposition i Östersjön och spridning via dagvatten, men det råder fortfarande stora osäkerheter kring källor och hur de transporteras.

I detta projekt avser vi att ta fram kunskap kring hur stor källa vägtrafik genom dess avgaser, samt väg- och däckslitage utgör till mikro/nanoplaster och ett urval POP. Denna kunskap skall vi använda för beräkningar och modellsimuleringar för att bedöma den fortsatta spridningen via luft, mark respektive vatten och hur detta bidrar till belastning i sjöar, vattendrag, längs den svenska kusten och Östersjön. Projektet kommer också att identifiera och bedöma hur effektiva ett urval åtgärder, såsom dagvattenfilter, gatusopning, vägsköljning, val av däck- och vägmaterial, är för att minska förekomsten redan vid källan. Resultaten är viktiga för att förstå hur mikroplaster och POP bildas och transporteras, och vilka åtgärder som är effektiva, vilket projektet också kommer att studera.

 

 

Deltagare

Ida Järlskog (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Yvonne Andersson-Sköld

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Samarbetspartners

Göteborgs Stad

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

NCC Building Sweden

Sweden

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Linköping, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2017-00720
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2021

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-03-23