Nyanländas flyttmönster
Research Project, 2020 – 2021

Från och med 2016 gäller att alla Sveriges kommuner ska ordna boende till de som beviljats uppehållstillstånd och anvisats till kommunen enligt bosättningslagen. Ambitionen med bosättningslagens införande var bland annat att åstadkomma mer rättvis fördelning av nyanlända mellan Sveriges kommuner och att styra nyanlända till regioner med en stark arbetsmarknad. Dock visar studier och erfarenhet att relativt många som fått en anvisning till en kommun flyttar inom några år efter kommunplacering. Vidare visar tidigare studier att flyttmönstren kan skilja sig kraftigt mellan olika kommuner. Detta påverkar fördelningen av nyanlända över tid och kan bidra till att bosättningslagens intentioner går förlorade.

Med utgångspunkt i en statistisk uppföljning av nyanländas flyttmönster tre år efter kommunmottagande, genomförd av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, avser denna studie att bidra med fördjupande kunskap om bakgrunden till flyttmönstren samt belysa bosättningslagens implementering ur ett stad- och land-perspektiv. Mer specifik avser studien att undersöka vilka faktorer som bidrar till att de nyanlända flyttar alternativt bor kvar i sin mottagningskommun samt vilka faktorer som påverkar vart de nyanlända flyttar. Vidare avser studien att belysa hur dessa flyttmönster speglar olika kommuners förutsättningar, möjligheter och utmaningar ur ett stad-landperspektiv. Undersökningen genomförs som en kvalitativ studie av ett antal utvalda fallstudiekommuner i Västra Götalandsregionen och resultaten kommer att publiceras i en rapport.

Participants

Julia Fredriksson (contact)

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Joanna Gregorowicz-Kipszak

Chalmers, Architecture and Civil Engineering, Urban Design and Planning

Funding

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Funding Chalmers participation during 2020–

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2022-01-20