Uppvärmning av byggnader - Analys av hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål
Report, 2007

Rapporten redovisar ett uppdrag från Naturvårdsverket till Chalmers EnergiCentrum (CEC) att analysera hur styrmedel som påverkar uppvärmning av byggnader kan bidra till olika miljömål. Uppdraget avser en samlad analys sett från olika miljömål, och en beskrivning av hur styrmedlen gällande bebyggelseuppvärmningen ser ut idag och vilka förändringar som skulle bidra till bättre måluppfyllelse. Arbetet gäller uppvärmning av småhus, flerbostadshus och lokaler. De miljömål som ingår är Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Enbart naturlig försurning och God bebyggd miljö (delmål 6 om energianvändning).

byggsektor

miljömål

styrmedel

energibransch

miljöpåverkan på byggnader

Author

Anders Göransson

Lennart Jagemar

Bertil Pettersson

Chalmers Energy Centre (CEC)

Subject Categories

Construction Management

Other Environmental Engineering

Building Technologies

More information

Created

10/8/2017