Val av efterfrågefördelning för bestämning av beställningspunkter för lågomsatta artiklar
Report, 2011

För att kunna dimensionera säkerhetslager med utgångspunkt från en önskad servicenivå är det nödvändigt att känna till hur efterfrågevariationerna ser ut. Detta görs genom att anta att efterfrågan varierar enligt en viss fördelning, oftast i form av någon stan-dardiserad statistisk fördelning men även i form av en fördelning som genererats från verklig historisk efterfrågan. Det är rimligt att anta att olika fördelningar i större eller mindre utsträckning åstadkommer den servicenivå man önskar och som säkerhetslagret dimensionerats för. Det är därför av intresse att studera och utvärdera i vilken ut-sträckning detta kan förväntas ske. I det projekt som redovisas i den här rapporten har användning av normalfördelning, Poisson fördelning, compound Poisson föredelning, gamma fördelning, lognormalfördelning samt empirisk fördelning analyserats och ut-värderats med avseende både på hur väl erhållna servicenivåer sammanfaller med di-mensionerande servicenivåer och hur mycket erhållna servicenivåer varierar. Analysen avser fall med lågomsatt efterfrågan. Den har genomförts med hjälp av simulering. De resultat som erhållits från studien kan sammanfattas enligt följande. Normalfördel-ning utan hänsyn tagen till överdrag är inte lämplig att använda för dimensionering av säkerhetslager för artiklar med liten och lågfrekvent omsättning. Av övriga fördelningar kan normalfördelning med hänsyn tagen till överdrag och empirisk fördelning betraktas som likvärdiga med avseende på en processkapabilitet som både återspeglar överens-stämmelse mellan erhållen och dimensionerande servicenivå samt låg servicenivåvaria-tion. Normalfördelningen med hänsyn till överdrag ger emellertid servicenivåer med mindre avvikelser mellan erhållen och dimensionerande servicenivå. Den fungerar också i större utsträckning lika bra oavsett hur hög servicenivån är. Till detta kommer att normalfördelningen är betydligt enklare att tillämpa vid dimensionering av säkerhets-lager och den kräver mindre beräkningar. Den slutsats som kan dras baserat på de er-hållna resultaten är därför att vid dimensionering av säkerhetslager för lågomsatta och lågfrekventa artiklar förorda användning av normalfördelning kompletterad med hän-synstagande till överdrag

Author

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Technology Management and Economics, Logistics & Transportation

Subject Categories

Production Engineering, Human Work Science and Ergonomics

Areas of Advance

Transport

More information

Created

10/6/2017