Värmeinfångning med vindkonvektorer för jordvärmeanläggningar - Studier på 1940 - 60-tals flerbostadshus, Rapport nr 16
Report, 1985

Vid Ruddalens isbaneanläggning installerades 1981 en värmepump. Man utnyttjar här det faktum att man inom ett relativt begränsat område har både kyl- och värmebehov. Sommartid fungerar skridsko- och bandybanor sam värmeupptagande ytor, varvid värme från sol och luft överförs till värmepumpen via den cirkulerande CaC12-1ösningen. Vintertid används värmepumpen tillsammans med den ursprungliga kylanläggningen för nödvändig kylning av isbanorna. Det på så vis erhållna värmet från värmepumpen används for att varma varmvatten till närliggande bostadsområden. Distributionen sker via en intilliggande panncentral, där även temperaturen på det utgående varmvattnet kan höjas vid behov. Antalet abonnenter är ca 3500 lägenheter. Mätningar på värmepumpsanläggningen har genomforts under tiden januari 1983 - september 1984. Syftet med dessa har varit att kartlägga själva värmepumpens arbetssätt under olika driftförhållanden. Faktorer som påverkar värmekällan (solstrålning, utetemperatur, vindstyrkor, etc) eller värmesänkan (reglerstrategier i panncentralen, utetemperatur, etc) har inte studerats. Projektet har genomforts sam ett ”lågbudgetprojekt" for uppföljning av värmepumpen. Den totala projektkostnaden har varit ca 100 000 kr inklusive matutrustning.

Author

Bertil Larsson

Department of Architecture, Building Design And Construction

Per-Åke Franck

Department of Heat and Power Technology

Nisse Beijer

Subject Categories

Chemical Engineering

More information

Created

10/8/2017