Miljöbarometern: 12 års miljöarbete i bygg- och fastighetssektorn – vad har hänt och vart är vi på väg?
Report, 2011

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn är en enkätstudie riktad till den svenska bygg- och fastighetssektorn. Undersökningen är en så kallad totalundersökning, d.v.s. enkäten har gått ut till samtliga miljöansvariga i företag inom bygg- och fastighetssektorn med fler än 50 anställda (20 för arkitektföretag). Undersökningen genomfördes under vintern 2010/2011. Totalt tillfrågades 461 företag, varav 195 svarade vilket motsvarar en svarsfrekvens på drygt 42 procent. Analysen i den här rapporten fokuserar på sektorns respons på miljöutmaningen samt vilka resultat företagen anser sig erhållit och vilken effekt det fått på företagets affärsmässiga verksamhet. Till detta görs en jämförande analys över tiden med 2002 års respektive 2006 års enkätstudier för bygg- och fastighetssektorn. Eftersom 2002 års studie blickade tillbaka fyra år i tiden är det möjligt att kartlägga vilka förändringar som skett under en tolvårsperiod. Genom att se över tiden är det möjligt att kartlägga olika samband mellan definitionen av miljöutmaningen, åtgärder samt resultat från genomförda åtgärder då det ofta är en viss eftersläpning mellan dessa processer. En upprepad studie möjliggör alltså en identifikation av trender och institutionaliserande processer som bidrar till likväl motverkar en fortsatt hållbar utveckling för sektorn. Till detta belyses likheter likväl som olikheter mellan de olika aktörerna i jämförelse med varandra och sektorn som helhet.

Author

Pernilla Gluch

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Henrikke Baumann

Chalmers, Energy and Environment, Environmental Systems Analysis

Mathias Petter Gustafsson

Chalmers, Civil and Environmental Engineering, Construction Management

Liane Thuvander

Chalmers, Architecture

Subject Categories

Other Mechanical Engineering

Other Environmental Engineering

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology

More information

Created

10/7/2017