Maritima kluster i Västra Götaland 2012
Report, 2012

Det finns en stark trend inom EU genom den integrerade havspolitiken att satsa på de maritima områdena både för att skydda miljön men också för att stärka befintliga verksamheter och utveckla nya med anknytning till haven. Det handlar om att kunna nyttja de marina ekosystemens tjänster på ett långsiktigt hållbart sätt samtidigt som ekosystemens struktur och funktion säkras. Föreliggande rapport som har tagits fram på initiativ av Västra Götalandsregionen, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universitet (GU) visar utifrån ett regionalt perspektiv på vad som kan göras. Västra Götaland har en lång och stark tradition inom alla maritima verksamheter, från sjöfart och logistik till marinbiologisk forskning. Begreppet kluster, som varit centralt i utredningen, har många tolkningar och definitioner men vi har för enkelhetens skull valt att se på kluster som regionala koncentrationer av företag, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner som är beroende av varandra inom samma eller näraliggande sektorer. Utredningens slutsatser och förslag kan sammanfattas i figur på följande sida där den vänstra sidan representerar olika forskningsmiljöer och den högra företag, myndigheter och andra aktörer. Det centrala i klusterstrukturen är de olika mötesplatserna. Förslaget bygger på antagandet att utvecklingen är kunskapsdriven. Därför är mötet och samverkan mellan ”kunskapsproducenter” respektive näringsliv och offentliga aktörer en central frågeställning. Utmaningen är att utveckla inspirerande mötesplatser för kunskapsutbyte och kreativa diskussioner som leder till konkreta initiativ för att utveckla bland annat innovationer för framtida tillväxt.

regional utveckling

kluster

maritim utveckling

Author

Axel Wenblad

Susanne Lindegarth

University of Gothenburg

Andreas Hanning

Chalmers, Shipping and Marine Technology, Division of Maritime Operations

Driving Forces

Sustainable development

Innovation and entrepreneurship

Areas of Advance

Transport

Energy

Subject Categories

Other Social Sciences not elsewhere specified

More information

Created

10/8/2017