Konstruktioner av stadens kärna - exemplet Jönköping
Magazine article, 2010

Artikeln bygger på en undersökning av de centrala delarna av Jönköping inom pågående avhandlingsarbete. I artikeln konstateras att stadsbyggandet upprättar och befäster rumsliga värde- och makthierarkier i staden genom att rikta fokus mot ett maktcentrum med innerstaden som norm. Istället efterfrågas ett stadsbyggande som utgår från staden som komplex struktur där hela staden ses som drivande för utvecklingen. Synen på stadsbyggandet som ett medel för att stärka stadens konkurrenskraft behöver utmanas genom att fler och konkurrerande mål inkluderas i planeringsprocessen.

stadskärneutveckling

stadsomvandling

Jönköping

stadsplanering

stadskärna

stadsbyggnad

Author

Julia Fredriksson

Chalmers, Architecture

Plan tidskrift för samhällsplanering

0032-0560 (ISSN)

Vol. 4 8-15

Driving Forces

Sustainable development

Areas of Advance

Building Futures (2010-2018)

Subject Categories

Other Civil Engineering

More information

Created

10/6/2017