Erfarenheter av medlemskap och implementering av ORCID på Chalmers
Report, 2014

ORCID lanserades i oktober 2012 och ett drygt halvår senare blev Chalmers som första svenska organisation medlem. Syftet var att undersöka vilket stöd vi kunde ge Chalmers forskare genom att sprida kännedom om ORCID och assistera vid registreringen av ORCID-id, samt att utreda vilka interna system som berördes av den nya standard för att identifiera forskare som ORCID innebär. Genom detta tidiga medlemskap skaffade sig Chalmers bibliotek erfarenheter som gäller implementeringen av ORCID, som vi snart märkte att andra lärosäten både inom landet och utrikes var intresserade att ta del av. I en första fas hösten 2013 genomförde vi ett pilotprojekt med en av Chalmers institutioner, Institutionen för rymd- och geovetenskaper. Syftet var att skapa ORCID-id åt institutionens forskare och projektet genomfördes i nära samarbete med institutionens prefekt. Tekniskt använde vi oss av möjligheten att utifrån en lista med namn och e-postadresser skapa id:n åt samtliga berörda forskare. Erfarenheterna från detta försök ledde dock till beslutet att istället bygga en webbtjänst, där forskarna individuellt fick möjlighet att såväl koppla befintliga ORCID-id till Chalmers, som att skapa ett helt nytt id om man saknade detta sedan tidigare. Föreliggande rapport ger en överblick över dessa erfarenheter och exemplifierar de frågeställningar som införandet av ORCID kan medföra på lokal nivå. Tack till Kungliga biblioteket och området för Openaccess.se och publiceringsfrågor, som möjliggjort rapporten genom ett projektbidrag.

Forskningsinformation

ORCID

Vetenskaplig kommunikation

Author

Urban Andersson

Chalmers Library

Jonas Gilbert

Chalmers Library

Stina Johansson

Chalmers Library

Martina Ramstedt

Chalmers Library

Subject Categories

Information Studies

More information

Created

10/8/2017