Lägesbilder - Att skapa och analysera lägesbilder vid samhällsstörningar
Book, 2014

lägesförståelse

lägesuppfattning

krisledning

stabsarbete

Samhällsstörning

Lägesbild

krishantering

Author

Jonas Landgren

Chalmers, Applied Information Technology (Chalmers)

Erik Borglund

ISBN

978-91-7383-503-9

More information

Created

10/7/2017